Palvelut

Kumppani suunnittelusta ylläpitoon

Merkityksellinen verkkoläsnäolo on enemmän kuin projekti. Siksi tarjoamme kattavat palvelut verkkopalvelun koko elinkaarelle.

Suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan. Tarvekartoitus on hyvä tehdä joko organisaation sisäisesti tai ulkoisen fasilitaattorin avulla. Tämän jälkeen toteutettavalle verkkopalvelulle voidaan asettaa mielekkäät ja priorisoidut tavoitteet, ja vaatimukset, joilla niihin päästään. 

Me Ch5:ssä hyödynnämme ulkoasusuunnittelussa palvelumuotoilun ja tiedon visualisoinnin ajatusmalleja, tavoitellen ennen muuta konversiokeskeistä käytettävyyttä.

Ulkoasusuunnittelumme käynnistyy tyypillisesti visuaalisen ohjeen laatimisella, johon kirjataan yhdessä ulkoasusuunnittelua ohjaavat tavoitteet, reunaehdot ja rajaukset – täydentämään mahdollista graafista ohjeistoa. Myös inhokit ja suosikit maailmalta benchmarkataan.

Kaksi suunnittelijaamme laatii itsenäisesti, saman briefin ohjaamina omat luonnoksensa etusivusta.

Ehdotukset katselmoidaan yhdessä, ja mieluisampi valitaan jatkotyöstöön. Se viimeistellään sisällyttäen tarkentavat ohjaavat kommentit. Usein ’hävinneen’ ehdotuksen parhaat oivallukset otetaan käyttöön. Hyväksytty, lopullinen etusivuilme implementoidaan, ja sitä sovelletaan muihin sivutyyppeihin, ensin kehitysympäristössä.

Asiakkaan ei tarvitse katselmoida loputtomia Lorem ipsumilla täytettyjä rautalankamalleja eri sivutyypeistä, vaan hän pääsee tarkastelemaan ulkoasun toimivuutta selaimessa, oikean sisällön kontekstissa.

Osaamme huomioida ulkoasusuunnittelussa eri kohderyhmien, myös erityisryhmien tarpeet ja vaatimukset. Noudatamme yleisiä tai erikseen sovittavia esteettömyys-standardeja ja auditointeja.

Ulkoasut implementoidaan responsiivisina ja päätelaitetestataan kattavasti. Ch5 on responsiivisten toteutusten edelläkävijä Suomessa!

Informaatiohallinnan ja digitaalisen palvelumuotoilun pelikenttä on laaja. Siinä, missä toiset keskittyvät vain yhteen asiaan ja sen toimittamiseen, me haluamme palvella asiakkaitamme monipuolisemmin, sillä vain laaja-alaisella asiantuntemuksella voimme tarjota kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi.

Tunnemme teknologiat, mutta osaamme myös tulkita, mikä niistä milloinkin on asiakkaallemme tai hänen kohderyhmälleen relevantti. Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisen informaation hallinta on jokaisen projektimme lähtökohta.

Tästä lähtökohdasta kirjoitamme myös konseptisuunnitelmat ja vaatimusmäärittelyt.

Ulkopuolinen asiantuntija on usein tarpeen organisaation ja sen sidosryhmien todellisten tarpeiden selvittämisessä, takertumatta liikaa siihen, mitä ennen on ollut tai miten tavallisesti on toimittu. Ch5 Finland Oy on tehnyt useita asiakasorganisaatioille hyödyllisiä tarvekartoitusprojekteja.

Esimerkiksi internetsivujen uudistusprojektin kynnyksellä on tärkeää kartoittaa, mikä nykypalvelussa on hyvää ja mikä voisi toimia paremmin. Varsinaiset puutteet huomataan usein vasta kun niiden tarpeellisuudesta kysyy useissa, erilaisissa verkkoprojekteissa osallisena ollut asiantuntija.

Jos suunnitteilla on intranetin perustaminen, varmistuu kustannustehokkuus parhaiten kartoittamalla ja priorisoimalla tarpeelliset ominaisuudet. Loppukäyttäjien osallistaminen suunnitteluun on intranetin sujuvan käyttöönoton kannalta oleellisen tärkeää.

Kaikissa tarvekartoitusprojekteissa kaiken A ja O on tavoitteiden asettaminen ja niihin pääsyn varmistaminen.

Tarvekartoitusprojektissa tyypillisesti käytettyjä menetelmiä:

 • haastattelut
 • workshopit
 • kyselyt
 • analytiikka
 • havainnollinen raportointi

Tarvekartoitusprojektin suunnittelusta, organisoinnista ja dokumentoinnista vastaa Ch5 Finlandin asiantuntija. Lopputuotteena asiakas saa kattavan tarvekartoitusdokumentin, joka sisältää ehdotuksen toteutuksen vaiheistuksesta.

Tarvekartoitusdokumentaation kanssa asiakkaan on helppo edetä projektissaan tarjouspyyntövaiheeseen. Vaiheistusehdotus pitää huolen siitä, että myös verkkopalvelun jatkokehitys on työlistalla.

 

 

 

Intranetissä sisältö jäsennellään nopea ja sujuva käyttö edellä. Eikä julkisen verkkopalvelun käyttö tästä merkittävästi eroa. Verkossa tulee kuitenkin huomioida myös hakukone, kävijäliikenteen tuojana. Usein haasteena on löytää tasapaino käyttäjä- ja hakukonesuunnatun sisällön välillä.

Ch5:n sisältövalmentajaa voi hyödyntää tehokkaana apuna. Asiantuntija ryhmittelee ja kyseenalaistaa vuosien saatossa kerrostuneet sisältörakenteet, ja ehdottaa hyvien käytäntöjen mukaisia ratkaisuja.

Valmentaja myös ohjeistaa sisällöntuotantoon verkkokirjoittamisen ja sujuvan sisällönhallinnan lähtökohdista.

Toteutus

Suosittelemme asiakkaalle aina projektikohtaisesti soveltuvimman alustan, työkalut ja välineet. Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmistä hyödynnämme pääasiassa:

 • Liferay Portal CE - kun tarvitaan esim. integraatioita, monisivustohallintaa, käyttäjäulottuvuuksia ja -personointia.
 • WordPress - kun toivotaan nopeaa ja kustannustehokasta verkkosivustoa ilman edellämainittuja ominaisuuksia. 

Ohjelmistokehityksessä erikoistumisalueitamme ovat integraatiot, datan visualisointi ja kriisiviestintä.

Liferay Portal Community Edition

Liferay on avoimen lähdekoodin portaali, jonka vahvuuksia ovat käyttäjähallinta, laajennettavuus kattamaan useita verkkopalveluita, modulaarinen ominaisuuksilla täydentäminen sekä integroitavuus.

Liferay Portalin Community Edition on lisenssimaksuton. Lisensoitu vaihtoehto Enterprise Edition on myös saatavilla.


Keskeiset ominaisuudet

Portaalimaisuus: Mahdollistaa useiden sivustojen hallinnan samasta hallintaliittymästä hyödyntäen keskitettyä tiedon varastointia: Esimerkiksi internetsivusto ja sen extranet ja erilaiset teema- ja kampanjasivustot omilla ulkoasuillaan.

Modulaarisuus: Portlet-perusteinen, modulaarinen rakenne mahdollistaa toimintojen joustavan kehityksen ja muokkauksen. Portletteja on saatavissa avoimena lähdekoodina sekä ostettavissa tuotteistettuna. Palvelukohtaiset räätälöinnit olemassaolevista portleteista sekä uniikit, palvelukohtaiset portletit on sujuva toteuttaa tapauskohtaisesti.

Käyttäjähallinta: Erittäin monipuolinen päivitys- ja käyttäjäoikeuksien hallinta. Näkymiä ja oikeuksia voidaan muokata organisaatio-, rooli- ja yksilötasolla. Ryhmittely perinteisiin ”siiloihin” sekä niiden poikkileikkaukset esimerkiksi työryhmä- ja projektikokoonpanoille. Mahdollistaa käyttäjäkohtaisesti personoitavat näkymät.

Helppokäyttöisyys: Toimii WYSIWYG -periaatteella, perustaso on helppo hallita. Päivittäjä voi raahaamalla siirtää sisältöä eri paikkoihin sivustolla. Helppokäyttöisyys yhdistyy kuitenkin riittävään monipuolisuuteen haastaviinkin tarpeisiin.

Integroitavuus: Liferay tarjoaa sisäänrakennettuja integraatio-mahdollisuuksia muun muassa kirjautumiseen (AD, LDAP, CAS, Facebook ym.) ja se on joustavasti räätälöitävissä yhteistoimintaan eri rajapintojen kanssa.  

Vuorovaikutteisuus: Runsaasti valmiita portletteja esimerkiksi keskusteluun, tykkäykseen, äänestykseen, profiilihallintaan ja sosiaalisen pääoman kartuttamiseen. 

Maailmanlaajuisen kehittäjäyhteisön tuoma tuki (myös Suomessa useita kehittäjiä) turvaa kehittyvän elinkaaren ja tuo jatkuvasti uusia komponentteja. Liferaylla on toteutettu satoja sivustoja ja sillä on satojatuhansia käyttäjiä maailmanlaajuisesti.


Ch5 Finland ja Liferay

Ch5 Finland Oy:llä on yli viiden vuoden kokemus Liferay-teknologiasta. Yrityksen tuotteistama -sisällönhallintajärjestelmä pohjautuu Liferayn avoimeen lähdekoodiin. Käytämme tyypillisesti Liferay-versiota on 6.2 tai 6.3.

Ch5 Finland Oy on useissa erilaisissa asiakasprojekteissa kehittänyt räätälöityjä portletteja suomalaisten organisaatioiden tarpeisiin. Esimerkkejä:

 • Asiakaskohtaiset sisällön listaustavat
 • Useista lähteistä RSS-syötteitä koostava portlet
 • Erilaiset henkilöhakemistot rajauksineen ja profiilinhallintoineen
 • Asiakaskohtaiset integraatiot mm. Active Directoryyn, asianhallintaan, kulunvalvontaan, toiminnanohjausjärjestelmiin jne.
 • Aloitetoiminto henkilöstön aloitteiden käsittelyä varten.
 • Google Maps, Google Charts ja Google Mini -portletit
 • Lomakkeet ja tilaukset sekä sähköposti- ja uutiskirjetoiminnot

 

Olemme erikoistuneet soveltamaan WordPressiä sivustoilla, joiden vaatimukset ja budjetit eivät yllä Liferayn tasolle.

WordPress on kustannustehokas ja monipuolinen, tunnettu ja laajasti käytetty avoimen lähdekoodin alusta, jossa on hyödynnettävissä laajan verkoston valmiskomponenttien valikoima.

Myös valmiit ulkoasuteemat helpottavat päätöksentekoa visuaalisen ilmeen ja rakenteen suhteen. Valitsemalla valmiin, pääpiirteittäin soveltuvan teemapohjan, voi lopputuloksen hyvin ennakoida. Kun siihen sovelletaan oman organisaation graafista ohjeistoa, on valmis sivusto kuitenkin oman näköinen.

Manuaalisen työn minimointi on tuntuva tulos mielekkäästä integraatiosta. Samaa tietoa ei tarvitse syöttää kahteen paikkaan; tiedon ajantasaisuus hallitaan tehokkaimmin primäärissä tietolähteessään.

Integraatioihin nojautuville verkkopalveluille toimiva alusta on Liferay Portal. Se tarjoaa sisäänrakennettuja integraatio-ominaisuuksia ja rajapintoja. Olemme myös kokeneet sen joustavasti räätälöitäväksi kaikissa vastaan tulleissa erikoistapauksissa.

Integraatioesimerkkejä

Käyttäjähallinta

 • Jäsenrekisteri
 • AD
 • LDAP
 • CAS
 • Some-kirjautuminen

Tietovirrat

 • Some-syötteet
 • Someen julkaiseminen
 • RSS-aggregointi
 • JSON-tietueet

Sisältöintegraatiot

 • Asianhallintajärjestelmä
 • Dokumentinhallintajärjestelmä
 • Julkaisujärjestelmä

BI

 • CRM
 • Markkinadata
 • Hintatieto

Lempireferenssejämme

 1. LVM.fi: asianhallintajärjestelmä-integraatio
 2. Kirkkojakaupunki.fi: julkaisujärjestelmä-integraatio
 3. Asuntojen.hintatiedot.fi: toteutuneiden kauppojen hintatieto -integraatio
 4. MTK.fi jäsenextra: markkinahinta-integraatio
 5. Epilepsia.fi: jäsenrekisteri- ja tapahtumaintegraatiot

Pentaho Data Integration

Integraatioiden kestävään toteutukseen suosittelemme Pentaho Data Integration -työkaluja. Pentaho välineillä voi rakentaa joustavasti erilaisia yhteyksiä tietojärjestelmien välille. Pentaho suorittaa kyselyjä, kirjoittaa tietokantaan, käsittelee tiedostoja ja tarvittaessa vaikka hälyttää ongelmasta. Integraatioiden prosessit ja tehtävät luodaan ja ylläpidetään helppokäyttöisellä graafisella käyttöliittymällä. Pentaho tuoteperheestä voidaan valita myöhemmin analyysi- ja raportointityökaluja tarpeen mukaan. 

Olemme tehneet toteutuksia eri käyttötarkoituksiin markkinahintaseurannasta kemiallisten prosessien tarkkailuun.

Jos organisaatiosi kerää dataa, mikset myös näyttäisi sitä?

 

 

Ch5 tarjoaa kriisi- tai muihin yllättäviin tilanteisiin kotisivun sähköistä viestintää tukevia kriisiviestintäpalveluita.

Perinteisesti kriisiviestinnässä varaudutaan siihen, että verkkopalvelu ei kestä yleisöliikenteen valtavaa määrää. Esimerkiksi ympäristökatastrofi tai ihmishenkiä vaatinut tragedia – tai toisaalta rahoituksen tai palkinnon voittaminen, tai kohutun uutuustuotteen lanseeraus – saattaa nostaa kotisivun jopa globaalin mielenkiinnon kohteeksi.

Kuormatilanteita varten varaudutaan tyypillisesti kevennetyllä kriisisivulla, joka sisältää valmiiksi ainakin oleelliset yhteystiedot. Lisäksi tilanteen etenemisestä raportoinnin mahdollistava päivitysmetodi on tarpeen, mikäli normaaliin kotisivun käyttöön palaaminen pitkittyy.

Ensimmäinen kriisiviesti on, että viestintää tulee lisää

Kestämätöntä kävijäkuormaa aiheuttavia suurkriisejä tavallisempia, arkisia tilanteita kuten tilapäisiä ongelmatilanteita, vahinkoja, loppuunmyyntejä – ja toisaalta tilanteiden normalistoitumisia, iloisia yllätyksiä ja varastontäydennyksiä – tapahtuu useammin.

Kaikissa erikoistilanteissa on tärkeää ohjata yleisön huomio olennaiseen sekä ylipäätään korostaa, että tilanne on tiedossa, siihen reagoidaan ja lisätietoa jaetaan avoimesti kun sitä saadaan.

Ch5 on kehittänyt ratkaisut molempiin tarpeisiin.


Välitön kriisitiedotus: Ohoi

Aikaan ja paikkaan sitomaton, ’breaking news’ -tyyppinen pikatiedotus kotisivulle toteutetaan Ch5:n kehittämän Ohoi-tiedotepalvelun avulla. Erottuva tiedote saadaan kirjoitettua ja julkaistua mobiililaitteella, etänä – missä ja milloin vain.

Tilannepäivityksiä voi niinikään lisätä ja vanhentunutta tietoa poistaa julkaisusta mobiilisti – vaikka olisi itse paikan päällä selvittämässä lisätietoa esimerkiksi onnettomuuden vakavuudesta.

Käyttöönotto on helppoa:

 • Rekisteröidy: 
 • Upota: Upota koodi kotisivustoosi odottamaan käyttöä
 • Käytä: Hallinnoi pikatiedotusta Android-puhelimen sovelluksella tai selaimessa (mobiiliyhteensopiva).

Voit myös tutustua 14 päivän ilmaisen kokeilujakson ajan.

Hinnoittelu:

Yksi sivusto – yksi käyttäjä:   
9€ (sis. ALV) / kk, maksetaan puhelimen sovelluskaupassa, toistaiseksi Google Play + Android-puhelin. Sivusto on url-osoite, esim.  ja käyttäjä on puhelimen omistava henkilö.

Yksi käyttäjä voi hallita useita saitteja lisäämällä rekisteröityjä sivustoja nimiinsä.

Yksi sivusto – monta käyttäjää (max. 5):

30€ + ALV / kk, maksetaan puhelimen sovelluskaupassa tai laskulla 3 kuukauden jaksoissa.  Sivusto on url-osoite, esim. , rekisteröinnin tekevä käyttäjä on pääkäyttäjä, joka voi lisätä muita käyttäjiä.

Uusia saitteja ja niiden käyttäjiä voi rekisteröidä lisää, ja kytkeä niihin samoja tai eri käyttäjiä. Yhdellä käyttäjällä on näkymässään saitit, joiden tiedotuksia hän saa hallita.

Enterprise: monta sivustoa, monta käyttäjää

Kun ei ole mielekästä monistaa Yksi saitti – monta käyttäjää -mallia (esimerkiksi sivustoja on enemmän kuin kolme tai kussakin tarvitaan enemmän kuin viisi käyttäjää), kannattaa pyytää räätälöity tarjous.

Kriisisivut ja muut tukipalvelut

Jos olet Ch5:n käyttöpalvelun asiakas ja/tai Ch5 voi tehdä sivustoosi muutoksia palvelimelle, kysy Ohoi-tiedotepalvelua hyödyntävän kriisisivun suunnittelun ja käyttöönoton pakettihintaa.

Omille asiakkaillemme (tai muokkauksemme mahdollistaville asiakkaille) teemme myös tukitoimia Ohoin käyttöönotossa ja räätälöinnissä. Konsultoimme myös muun muassa kriisiviestintäsuunnitelmien laadinnassa ja organisoimme kriisiharjoituksia.

Ylläpito ja tuki

Käyttäjien, ylläpitäjien ja ympäristön vaatimukset muuttuvat ajassa. Siksi verkkopalvelun jatkuvaan ylläpitoon ja käytön tukeen kannattaa kiinnittää huomiota.

Ch5 tarjoaa ylläpitosopimusmallia, jossa asiakas maksaa ylläpitotunneista käytön mukaan.

Ch5 tarjoaa asiakkailleen projektia, jossa sivuston laadullisia tekijöitä analysoidaan ohjelmallisesti ja asiantuntija raportoi havainnot korjaussuosituksineen. Sivuston laatutason paljastava skannaus soveltuu kertaluonteiseen tarpeeseen, tai toistuvaan laadun seurantaan.

Analyysi toteutetaan tanskalaisella Siteimprove -palvelulla, jolla voi ohjelmallisesti tutkia sivustojen sisältöä ja toimintaa. Analyysistä saa kehitystä ohjaavaa tietoa sivuston teknisistä ja laadullisista ominaisuuksista, kuten:

 • linkkieheys
 • hakukoneystävällisyys
 • (mobiili)käytettävyys
 • luettavuus, oikeellisuus
 • saavutettavuus (esteettömyys)
 • tietoturva
 • nopeus

Ch5:n asiantuntija koostaa analyysin ja laatii raportin, jonka perusteella on kätevä tarttua korjaustoimiin tärkeysjärjestyksessä ja parantaa sivustoa mitattavalla tavalla.

Lisätietoja https://siteimprove.com

Kenelle skannaus on hyödyllinen

Suursiivouksesta – kerran tai säännöllisesti – on hyötyä ainakin, jos:

 • Sivusto on sisältörikas ja laaja – mahdoton huolehtia laadusta ihmistyönä
 • Ylläpito on hajautettu – alati muuttuvaan sisältöön on löyhä kontrolli
 • Esteettömyydellä on merkitystä kohderyhmälle tai toimijalla on siihen velvoite
  • Toimii esim. pohjustuksena esteettömyysauditointiin
 • Helppokäyttöisyydellä on merkitystä kohderyhmälle (erityisryhmät, seniorit)
 • Hakukonelöydettävyystekijöihin halutaan panostaa
 • Sisällön laatu halutaan varmistaa esim. migraatiota varten tai sen jälkeen

Verkkopalvelu ei ole koskaan valmis. Se pysyy ajankohtaisena ja merkityksellisenä vain jatkuvalla kehittämisellä ja huolenpidolla. Kehitys- ja ylläpitotyö voi olla seurantaa, pieniä parannuksia, sisällön kohdentamista, käyttökokemuksen kehittämistä, analytiikkaa ja mittauksia.

Ylläpitosopimus

Verkkopalveluiden ylläpitosopimus on helppo ja turvallinen tapa budjetoida tuki- ja pienkehitystoimet verkkopalvelulle. Ylläpitosopimus tarkoittaa sitä, että asiakkaalle resursoidaan sovittu tuntimäärä per kuukausi verkkopalveluun liittyvien muokkausten ja pienkehityksen sekä tarvittaessa päivitystyön tekemiseen. Kuukausittaisten ylläpitotuntien määrä vaihtelee asiakkuuskohtaisesti välillä 1-20 h.

Ylläpitosopimuksen edut:

 • Asiakkaalle avataan asiakkuuskohtainen extranetsivusto, jonne taltioidaan asiakkuuteen liittyvä dokumentaatio, raportointi, toiminnanohjaus ym.

 • Asiakkaan nimetyt henkilöt voivat lähettää työpyyntöjä suoraan tekijöille extranetin välityksellä

 • Asiakas voi seurata työpyyntöjen tilannetta ja etenemistä extranetissä, minne kertyy myös tehtyjen töiden historia, josta on hyötyä tulevien tarpeiden arvioinnissa

 • Ylläpitosopimusasiakkaalle pienin työn yksikkö on 0,5 h täyden tunnin sijaan

 • Asiakas maksaa vain käyttämistään tunneista

 • Ylläpitotöiden kesto ja sisältö koostetaan raporttiin extranetiin

Monista muista tarjoajista poiketen veloitamme asiakkaalta vain käytetyt tunnit.

 

Verkkopalveluiden mitattavuus on muihin kanaviin verrattuna ylivertainen. Mutta ehditkö pitää silmällä kävijätrendejä ja reagoida niihin? Asiantuntijamme auttavat monella tasolla.

Web-analytiikka: Verkkopalvelun käyttäjien määrä ja käyttäytyminen palvelussa tilastoidaan ja raportoidaan esimerkiksi Google Analytics -palvelussa. Kävijöiden  ymmärrys ohjaa palvelun kehitystä.

SEO: Search Engine Optimization, hakukoneoptimointi. Kävijöiden määrän ja laadun parantamiseen tähtäävät ohjelmalliset ja sisällölliset toimenpiteet, joilla hakukonelöytyvyys ja hakutulossijoitukset paranevat.

SEM: Search Engine Marketing, hakukonemarkkinointi. Haluttuja hakuosumasanoja voi myös ostaa ja nostaa siten hakutulossivun kärkeen. Oleellista on seurata, analysoida ja tehostaa hakutermejä pitkäjänteisesti.

Analytiikka haltuun

Jos isompiin ponnisteluihin ryhtyminen arveluttaa, on hyvä selvittää itselleen verkkopalvelunsa nykytila ja mitä toimia se ohjaa priorisoimaan. Eräänlainen SEO:n kevytversio on analytiikkaraportti kehitysehdotuksilla täydennettynä. 

Kompakti raporttimme antaa selkokielisen  yleiskuvan verkkopalvelun tilasta analytiikan valossa. Lisäarvo itse tehtyyn analyysiin verrattuna on asiantunteva näkemyksemme vastaavien verkkopalveluiden tyypillisistä tuloksista ja suositeltavista toimenpiteistä. 

SEO - hakukoneoptimointi

Verkkopalvelun hakukonelöytyvyys paranee ajan, sisältötyön ja ohjelmointitoimenpiteiden myötä. Hakukone on tyypillisesti merkittävin uusien kävijöiden tuoja. Hakukonelöytyvyys oikeilla termeillä onkin verkkopalvelun elinehto

Löytyvyyden parantamiseksi ja konversion tehostamiseksi (löytyminen etenkin halutuilla sanoilla, ei vain brändin sanoilla) olemme konseptoineet määrämuotoisen hakukoneoptimointi-projektimallin. Sinun tarvitsee vain määrittää kilpailijat/verrokit sekä tärkeät avainsanat vertailuun.

Hakukoneoptimointiprojekti sisältää:

 • Kilpailija- ja hakusana-analyysin ja -vertailun
 • Välittömiä ohjelmointitoimenpiteitä
 • Suosituksia toimenpiteistä, joihin asiakkaan tulee ottaa kantaa
 • Ohjeistuksia rakenne- ja sisältöratkaisuihin
 • Kattavan raportin
   

SEM - hakukonemarkkinointi

Jos ns. orgaaninen hakulöytyyvyys on kunnossa, mutta kilpailu on ankaraa – tai hakulöytyvyyttä on erityisen vaikea parantaa (esimerkiksi johtuen geneerisistä brändisanoista) – saatetaan tarvita hakukonemarkkinointia.

Asiantuntijamme suunnittelee, toteuttaa, seuraa, jatkokehittää ja raportoi hakutuloksiin ostettavat hakutermit ja kuvaustekstit, asettamasi budjetin ja ajallisen keston puitteissa. Saat kuukausittain havainnollisen raportin hakumarkkinoinnin toimivuudesta.

Asiakkuuden hoito seurantakokouksilla

Puhumme silti mieluummin tavoitteista ja mahdollisuuksista. Kuuntelemme ja etsimme ratkaisuja, jotka ovat toteutettavissa. Sitten käärimme hihat – ja osallistamme asiakkaan mukaan suunnitteluun riittävän monessa kohdassa, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen.

Säännöllisissä, vakiomuotoisissa seurantakokouksissa verkkopalvelun terveydentila tulee tarkistettua riittävän usein. Trendien mukaiset tai toimintaympäristön edellyttämät muutoshankkeet saadaan sisällytettyä suunnitelmiin: olipa sitten kyseessä vuositason projektibudjetin suunnittelu tai ketterää release-ajattelu.

Asiakkaan verkkopalvelut voidaan toimittaa jaettuna tai asiakaskohtaisena virtuaalipalvelinratkaisuna. Tarvittaessa valvomme ja ylläpidämme asiakkaan omissakin tiloissa sijaitsevia palvelimia.

Käyttöpalveluun voidaan liittää myös muita palveluita, kuten kuormantasaus, kävijätilastointi, verkkotunnusvälitys, nimipalvelut, 24/7 valvonta ja SSL-salaukset.

Verkkotunnusvälitys ja nimipalvelut

Verkkotunnus (englanniksi domain) tarkoittaa käytännössä verkkopalvelun yksilöivää nimeä. Tunnus on IP-osoitetta helpommin muistettava nimi, joka ohjautuu oikeaan IP-osoitteeseen nimipalvelujärjestelmän (Domain Name System, DNS) välityksellä.

Esimerkkejä:

ch5finland.fi tai ch5finland.com tai ch5.fi ovat verkkotunnuksia

www.ch5finland.fi tai extra.ch5finland.com ovat verkko-osoitteita

domain-termiä käytetään vaihtelevasti eri tarkoituksiin

Uusi verkkopalvelu tarvitsee yksilöllisen verkkotunnuksen – usein myös variaatioita siitä.
Uudistuva verkkopalvelu tarvitsee verkkotunnuksen nimipalvelun muutoksen.
Omistajaa vaihtava verkkotunnus tarvitsee siirron välittäjän kautta.

Verkkotunnuksella on Tietoyhteiskuntakaari-lainsäädäntöuudistuksen myötä oltava välittäjä.

Verkkotunnusvälittäjä on taho, jonka kautta tunnus haetaan, uusitaan ja ylläpidetään.

Viestintävirasto hallinnoi ja myöntää fi-verkkotunnukset, mutta vain verkkotunnusvälittäjän kautta. Vain välittäjät siis asioivat Viestintävirastoon päin.

Verkkotunnuksen voi varata ilman, että sillä on nimipalvelu (DNS) valmiina. Jotta tunnus ohjaa perille, tarvitaan myös nimipalvelu.

Ch5 Finland on verkkotunnusvälittäjä, jonka kautta saat verkkotunnukset ja kaikki niihin liittyvät palvelut.

FI-päätteisen verkkotunnuksen vapaana olon voi tarkistaa Viestintävirastosta

 

Kun uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön, koulutetaan sekä hallinnoijat että sisällöntuottajat asiakkaan kanssa sovitusti: Koulutukset ovat aina asiakaskohtaisia ja ne painottavat kunkin palvelun tärkeimpiä toiminnallisuuksia.

Jatko- ja erikoiskoulutuksista voidaan sopia joustavasti ja sisältö voidaan räätälöidä täsmälleen halutuksi. 

Koulutuksia voidaan pitää niin Ch5:n tiloissa, asiakkaan ympäristössä, erikseen vuokrattavissa koulutustiloissa tai tarvittaessa vaikka etäyhteydellä; suomeksi, englanniksi, ruotsiksi. 

Tavoitteena on aina innostaa koulutettavat ottamaan heti käyttöön uudet työvälineensä.